KSCWielsbekelogoJeugd

jeugdinfo

Basisprincipes

1. Houding :

 • Beleefdheid, vriendelijkheid, goede manieren en respect voor alles en iedereen zijn onze basisprincipes.
 • Voetballen moet plezierig zijn, zowel op de training als tijdens de wedstrijd met als einddoel zoveel mogelijk kennis opdoen in een leuke omgeving.
 • Resultaat is geen prioriteit.
 • Iedere speler die meegaat naar de wedstrijd speelt 50% van de wedstrijd. Deze afspraak geldt voor de categorieën tem U19.
 • De trainer zorgt voor de ploeggeest tussen de spelers. Sportieve resultaten volgen dan vanzelf.
 • Sportieve doelstellingen komen er in overleg met de TVJO, de JC’s, het bestuur en primeren steeds boven het eigen belang.
 • We spreken niet meer over Ooigem, Sint-Baafs-Vijve of Wielsbeke maar over Leieland (LL), Kraaienhof (KH) en Hernieuwenburg (HB).
 • Beenbeschermers zijn verplicht, zowel op training als tijdens de wedstrijd.
 • Respecteer de beslissingen van de trainer of de afgevaardigde. Zij hebben steeds het beste met je voor.
 • Besef dat de scheidsrechter niet alles kan zien, geef die man of vrouw dus het nodige krediet.
 • Als speler geef je bij aankomst op het terrein steeds een hand aan je trainer, je afgevaardigde en aan de JC’s. Dit getuigt van het nodige respect en zo weet de trainer wie reeds aanwezig is en wie niet.
 • Spelers die zonder reden en zonder verwittigen afwezig zijn op training of op een wedstrijd, zullen op een gepaste manier gesanctioneerd worden.
 • Wanneer zware onregelmatigheden worden vastgesteld bij een speler, zal een gepaste sanctie genomen worden.
 • Indien er ballen van op het terrein Leieland bij de buren terechtkomen, mag je deze niet zelf gaan halen. Er is een afspraak gemaakt met de buren.
 • Het jeugdbestuur kan ten aller tijden iemand op het matje roepen om ons de nodige uitleg te verschaffen over de door hem/haar gestelde daden.
 • Breng geen kostbare stukken mee naar de training (gsm, horloge enz.).
 • Wanneer een speler, om welke reden ook, opgeroepen wordt om bij een oudere ploeg te spelen en hij weigert dit , zal die speler ook niet bij zijn eigen ploeg spelen dat weekend maar wordt hij niet geselecteerd.
 • Blessure: Wie pas uit blessure komt, zal de eerste 2 weken, in normale omstandigheden, NIET in aanmerking komen om geselecteerd te worden bij zijn ploeg. Hij mag wel trainen.

2. Stiptheid :

 • Wie niet aanwezig kan zijn op een wedstrijd, om welke reden ook, verwittigt ten laatste de dag voor de wedstrijd voor 18u. zijn trainer of de ploegafgevaardigde.
 • De spelers dienen minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn op het terrein, tenzij anders afgesproken met je trainer.
 • Op verplaatsing gelden de afspraken van de trainer.
 • De spelers dienen minimaal 15 minuten voor de training aanwezig te zijn.
 • Voor de training blijft iedereen in de kleedkamer. Dit kan gewijzigd worden in samenspraak tussen trainers, JC en TVJO.
 • Wie onsportief gedrag vertoont op het veld, of gesanctioneerd wordt voor onsportief gedrag, zal door de sportieve cel een extra straf bij krijgen (zoals een wedstrijd extra NIET spelen).
 • Breng voor elke wedstrijd steeds je paspoort mee, zonder kom je niet aan spelen toe. Ook spelertjes van de jongste categorieën dienen een KIDS ID te hebben (aan te vragen bij de dienst bevolking op uw gemeente).

3. Hygiëne :

 • Douchen onmiddellijk na een training of wedstrijd is een elementaire vorm van hygiëne die iedereen automatisch toepast.
 • Bij een kwetsuur raadpleeg je best onmiddellijk een arts en vergeet niet daarvoor het gepaste ongevallenformulier te vragen aan uw trainer of ploegafgevaardigde (zie Healt Corner).
 • Sieraden worden noch tijdens de training noch tijdens de wedstrijd gedragen.

4. Kledij :

 • De wedstrijdkledij wordt na elke wedstrijd terug in de daarvoor voorziene koffer geplaatst en wordt door de club gewassen.
 • Het truitje en broekje krijg je telkens van de club. De gekregen wedstrijdkousen worden naar huis meegenomen om te wassen.
 • Voetbalschoenen, beenbeschermers worden door de speler zelf aangekocht.
 • Keeperhandschoenen kunnen gepast en besteld worden op de club tijdens de inschrijvingsdagen.
 • Zorg ervoor dat je tijdens de wintermaanden steeds handschoenen en regenkledij meebrengt zowel naar de training als naar de wedstrijd.
 • Tijdens de inschrijvingendagen past iedere nieuwe speler de kledij. Die wordt in de maand augustus verdeeld.
 • Het is verplicht om in de afgesproken kledij van KSC Wielsbeke naar de wedstrijden of tornooien te gaan.
 • Het kledijpakket wordt ter beschikking gesteld door de club KSC Wielsbeke aan de speler.

5. Ouders :

 • De ouders komen niet in de kleedkamers, enkel bij de allerjongsten (U6) kunnen wij een uitzondering toestaan. Alle eventuele andere uitzonderingen worden besproken met de JC’s en de TVJO.
 • Kritiek op zowel spelers, bestuursleden als op trainer of scheidsrechter en JC’s wordt niet geduld. Indien het toch regelmatig gebeurt, word je daar zeker over aangesproken in het secretariaat. Bij herhaaldelijke vaststellingen van deze zaken, zal je een aangetekend schrijven ontvangen. Bij een derde inbreuk zal dit de uitsluiting uit de club tot gevolg hebben.
 • WEES STEEDS POSITIEF, SUPPORTER, sup·por·ter (de; m,v; meervoud: supporters) 1iem. die een sportclub aanmoedigt; aanhanger
 • Iets opbouwen duurt enorm lang, iets afbreken is in luttele seconden gebeurd. DENK AAN ONZE JONGENS, jullie kind !!!
 • Wij verwachten van onze leden dat zij onze club op een positieve manier naar buiten dragen. Problemen worden binnen de club besproken.
 • Sociale media : Whatsapp-groepen dienen enkel om te communiceren, niet om te bekritiseren . Wie zich hieraan niet kan houden, wordt door het jeugdbestuur op het matje geroepen en de speler kan door de club KSC Wielsbeke uit onze vereniging afgeschreven worden.
 • Slecht weer : wordt medegedeeld op Whatsapp-groep en PROSOCCERDATA.

6. Infrastructuur:

 • Elke week worden 2 jongens per ploeg aangeduid om de kleedkamers proper te houden na de training en of de wedstrijd.
 • Het terugplaatsen van het trainingsmateriaal en de verplaatsbare doelen gebeurt door de spelers en de trainers. Deze worden met het nodige respect behandeld en voorzichtig teruggeplaatst op de door de club voorziene plaats. Iedere speler wacht van douchen tot alles opgeruimd is.
 • De voetbalschoenen worden aan de borstels uitgeklopt en niet tegen de muur.
 • De lege flessen water worden in de voorziene vuilnisbak gestopt.
 • Er wordt ook uitdrukkelijk gevraagd om alle afval in de daartoe voorziene vuilbakken te deponeren zowel in de kleedkamers als overal op de domeinen.

7. Verplaatsingen :

 • De meeste verplaatsingen gebeuren met de wagen. Verzamelen kan op de parkings van ‘Hernieuwenburg’ Wielsbeke of ‘Het Kraaienhof’te Sint-Baafs-Vijve. Dit gebeurt in samenspraak met de trainer.
 • Verzamelen kan niet langs de openbare weg. HOU HET VEILIG !!!!!
 • Als een bus voorzien wordt, is de speler verplicht mee te reizen met de bus (heen- en terugreis). Uitzonderingen hierop worden gevraagd aan de trainer. Deze uitzondering wordt gevraagd op de laatste training voor de wedstrijd. Wie dit niet gedaan heeft, keert sowieso mee terug met de bus.
 • Er wordt uitdrukkelijk gevraagd aan iedereen die de club aanbelangt om beleefd te zijn en de tegenstrever te respecteren in al zijn mogelijkheden.
 • Aan de spelers, de trainers en de afgevaardigden wordt gevraagd om de tegenstander respectvol behandelen. Denk aan onze uitstraling !

8. EHBO :

 • Er is op elke locatie een defibrillator ter beschikking gesteld door de gemeente Wielsbeke. Indien nodig, neem uw verantwoordelijkheid en verwittig de hulpdiensten. Blijf rustig, ga over tot reanimatie en volg de instructies.
 • Voor kleine kwetsuren is er op iedere locatie een EHBO-koffer, vraag aan een aanwezige medewerker die je graag zal helpen.
 • Bij ernstige kwetsuren en twijfeling kan men best de dienst 112 verwittigen
  • HERNIEUWENBURG
   • INGANG KANT ZWEMBAD HERNIEUWENSTRAAT 14 – WIELSBEKE
  • LEIELAND
   • GUIDO GEZELLESTRAAT 55B – OOIGEM
  • KRAAIENHOF
   • INGANG VIA LOVERSTRAAT 41 - SINT-BAAFS-VIJVE
 • Bij ongevallen of andere medische problemen kan men de dokter van wacht opbellen maar eerst kan men de dichtstbijzijnde dokter raadplegen. Daarom volgende lijst met telefoonnummers :
  • Wachtdienst dokter:
   • 051 / 48 78 66
  • Hernieuwenburg:
   • Dokter Geeroms J. 056 / 66 97 97
  • Leieland :
   • Dokter Dewitte P. 056 / 66 96 90
  • Kraaienhof:
   • Dokter Bracke J. 0476 / 62 62 62
 

Missie van de jeugdopleiding

De raad van beheer van de KSC Wielsbeke Hernieuwenburg vzw geeft de jeugdwerking van KSC Wielsbeke de volgende missie mee. De jeugdwerking zal er voor zorgen:

 

 • Dat de club een sociale verankering in de lokale maatschappij heeft via het aantrekken, opleiding en begeleiden van jeugdspelers.
 • Daarbij primeert het voetbaltechnische opleidingsaspect boven de resultaten. De jeugdopleiding voorziet in een zeer gedegen jeugdopleiding met extra aandacht voor de individuele ontwikkeling van de speler.
 • De jeugdwerking zal er naar streven jaarlijks minimaal twee jonge talentvolle spelers klaar te stomen voorde A-kern van de club.
 • De jeugdwerking kan bij het vervullen van zijn missie op de volledige steun van de vereniging rekenen.
 • De jeugdwerking zal ook proberen een zo goed mogelijke relatie met de regioclubs te bewerkstelligen.
 • De jeugdwerking staat in voor de organisatie van extra-sportieve organisaties die hoofdzakelijk fondsen moeten opleveren, die extra uitgaven moeten kunnen dekken.
 • Deze missies zijn de hoofdmissies die de raad van beheer meegeeft aan de jeugdwerking.
 • De jeugdwerking werkt dit autonoom uit en rapporteert op regelmatige basis aan de Raad van Beheer.

Doelgroep van de jeugdopleiding

Naast de club waarden (team, trouw, eenvoud en ambitie) streeft de jeugdopleiding nog een aantal extra waarden na:

 

 • respect: voor materiaal, eigen spelers, tegenstander, medewerkers, scheidsrechters, ....
 • verdraagzaamheid: alle jongens en meisjes zijn gelijk binnen de club en moeten zich verdraagzaam openstellen tov andersdenkenden ongeacht kleur, geaardheid of religieuze overtuiging
 • openheid: we hebben een open communicatiecultuur met respect voor ieders mening zonder te schofferen
 • professionaliteit: door het aanstellen van kwalitatieve, gediplomeerde en specifieke trainers willen we de professionaliteit bewerkstelligen
 • eerlijkheid: elke evaluatie en elke beslissing, hoe persoonlijk ook, gebeurt op een eerlijke manier.
 • gelijkheid: alle jongens en meisjes zijn gelijk ongeacht hoe goed of minder goed iemand kan voetballen

De 8 principes van respect = FAIRPLAY

 1. Respect voor de spelregels
 2. Respect voor de scheidsrechter en de officials
 3. Respect voor je eigen club
 4. Respect voor de tegenstrever
 5. Respect voor je medemaats
 6. Respect voor ALLE collega voetballers
 7. Respect voor de supporters van andere ploegen
 8. Respect voor jezelf (geen alcohol en drugs, niet roken)

Charter ouders

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de cafetaria.
Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het (jeugd-)voetbal.

HET BESTUUR VAN KSC WIELSBEKE VERWACHT WEL DAT IEDEREEN ZICH ALS WAARDIGE SUPPORTER GEDRAAGT EN DIT IN ALLE OMSTANDIGHEDEN.

 

 • Scheldwoorden, kwetsende woorden en racistische uitspraken aan scheidsrechter, teamgenoten en tegenstanders zijn niet toelaatbaar.
 • Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon.
 • Steun uw zoon vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en geef goede prestaties een gepaste aandacht. Enige zin voor relativering kan op termijn geen kwaad.
 • Gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden geven het clubleven meer kleur en als dat nog eens gepaard gaat met sereen gedrag naar ploegmakkers van uw zoon, tegenstrevers en hun ouders, scheidsrechters en andere verantwoordelijken, dan doen ouders hun voorbeeldfunctie alle eer aan.
 • Geen bemoeizucht of inmenging in ploegopstellingen, speelwijze of andere voetbaltechnische aspecten.
 • Laat het coachen aan de trainer over. Dit zowel op training als tijdens wedstrijden. Uw voetbalvisie is misschien niet de visie van de club.
 • Heb je vragen over het sportieve ? Spreek de Jeugd Coördinator of TVJO aan en niet de trainer.
 • Ga je zoon ook niet straffen door hem voetbal te ontnemen. U straft niet alleen hem, maar ook het team. Voor wedstrijden moeten we op alle jongens kunnen rekenen.
 • Uit veiligheid voor de jeugd vragen wij aan de ouders die hun zoon komen ophalen reeds aanwezig te zijn ten laatste 15' minuten na de training.
 • Ten laatste 30' na de training (of thuiswedstrijd) stopt de verantwoordelijkheid van de club.
 • Tenslotte, heb ook aandacht voor onze activiteitenkalender. Je steunt de werking van de club.

Panathlonverklaring

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:


1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en  het te intergeren (binnen de structuur,  de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van  vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting  tegen  te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen,  topatleten, de kinderen zelf…
 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.


4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 

 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

 

Alle kinderen hebben het recht:

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd,  individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden


Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

GENT, 24 September 2004

© Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève
© Declaration: Panathlon International

Is ondertekend op de site VSF en door alle trainers => Secretariaat

Specifieke gedragsregels / richtlijnen voor trainers

 1. Elke speler is even belangrijk. Dus geven we de uitleg en de demo steeds voor allemaal samen. De trainer zorgt er ook voor dat hij iedereen ziet en dat alle spelers de uitleg horen of de demo zien.
 2. Geef de uitleg en demo tegelijkertijd (of laat de spelers demonstreren).
 3. Laat de spelers zelf tijdens de demo de sterke en de zwakke punten van de uitvoering vaststellen.
 4. Zorg voor uitdagende vormen (“Wie kan…?”).
 5. Spreek de taal van het kind (gebruik beeldspraak bij de jongste).
 6. Moedig de spelers altijd aan (een positieve coaching zorgt voor succes ervaring).
 7. Durf te coachen zodat ze voelen dat je hen wil helpen.
 8. Geef tijdens de wedstrijd(vormen) geen richtlijnen aan speler aan de bal voordat hij die actie verricht: laat hen zelf de oplossing vinden.
 9. Bij een leergesprek worden de doelstellingen geëvalueerd (na de vorm of na de training). Laat hen actief deelnemen en vermijd dat het een luistergesprek wordt.
 10. Hou de score goed bij (ze spelen om te winnen) en waak ook over de reglementen.

Richtlijnen voor spelers inzake gebruik van sociale media

Sociale media zijn hot. Ze worden door nagenoeg iedereen gebruikt. We kunnen het gebruik ervan onmogelijk tegenhouden. De gebruikers staan voor het grootste deel zelf in voor het delen en waarderen van de informatie. Van zodra de berichten worden verstuurd, hebben we er geen controle meer over.


Hierbij enkele tips en richtlijnen om het gebruik ervan op correcte wijze toe te passen:

 • Net zoals wat in onze richtlijnen en reglementen beschreven staat, gaan we voor sportiviteit en constructief gedrag. Iedereen mag zijn mening op een beleefde manier delen. We vallen geen personen aan of lastig en gaan altijd voor Fair-Play.
 • Wees bewust dat informatie via sociale media permanent publiek beschikbaar is.
 • Gebruik sociale media met mate.
 • Let op met het verspreiden van persoonlijke gegevens en privégegevens.
 • Respecteer niet alleen de informatie van anderen, maar ook hun privacy. Indien je informatie van andere verspreidt, vraag je steeds hun toestemming .
 • Wees eerlijk en verspreid geen leugens. Leugens keren later tegen jezelf.
 • Ga niet in op verleidelijke reclame. Sociale media gaan gepaard met reclameberichten. Ga er niet op in zolang je de bron niet hebt nagekeken of zonder akkoord van je ouders.

Vervoerregeling

Algemene regel

Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen.

Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun).

Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die uitgerust zijn met veiligheidsgordels, voor kinderen:

> kleiner dan 1,35m:
Kinderbeveiligingssysteem verplicht.
> van 1,35m en groter: Kinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel verplicht.
> onder 3 jaar: Mogen niet worden vervoerd.
> van 3 jaar en ouder, kleiner dan 1,35m: Moeten achterin worden vervoerd.
 

Uitzonderingen

de algemene regel is niet van toepassing in:

 • taxi’s
 • voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend
 • autobussen en autocars

In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust. In taxi’s (waar geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is) moeten kinderen kleiner dan 1,35m achterin worden vervoerd.

 

Er bestaan ook uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte vrachtauto’s:

 1. Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er al twee andere in gebruik zijn, mag een 3e kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35m) achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Indien het kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt.
 2. In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de ouders worden vervoerd: wanneer er geen of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar en ouder achterin zonder kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen.

Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden  vervoerd. Voor de eigen kinderen van de bestuurder geldt de algemene regel:  kinderbeveiligingssysteem verplicht indien ze kleiner zijn dan 1,35m.
 

Een geschikt kinderbeveiligingssysteem

Een objectief criterium is het gewicht van het kind. Er bestaan verschillende categorieën van kinderbeveiligingssystemen, naargelang het gewicht van het kind.

Groep 0 is geschikt voor kinderen tot 10 kg. Dit zijn de reiswiegen voor in de wagen en bepaalde modellen van babyzitjes tegen de rijrichting in.

Groep 0+ zijn de babyzitjes tegen de rijrichting in voor kinderen vanaf de geboorte tot 13 kg.

Groep 1 is bestemd voor kinderen van 9 tot 18 kg. Het betreft kinderzitjes die in de rijrichting staan en waarin het kind meestal wordt vastgemaakt met 5 riempjes.

Groep 2 is voorzien voor de groep 15-25 kg en groep 3 voor 22-36 kg. In de praktijk worden deze 2 groepen vaak gecombineerd: het zijn de verhogingskussens (15-36 kg). Het kind wordt op het verhogingskussen geplaatst en vastgeklikt met de gewone driepuntsgordel van de wagen. Er bestaan modellen met of zonder ruggensteun.


Mogen kinderen voorin zitten?

Ja. Kinderen mogen, ongeacht hun leeftijd, voorin op de passagiersstoel zitten, op voorwaarde dat ze worden vastgemaakt zoals de wet het voorschrijft.
De enige beperking: het is verboden een kind in een autozitje tegen de rijrichting in (naar achteren gericht) te zetten op een plaats die is uitgerust met een frontale airbag, tenzij deze uitgeschakeld is.
 

Frontale airbag en beveiligingssysteem tegen de rijrichting in

Het is verboden een kind in een autozitje tegen de rijrichting in (naar achteren gericht) te zetten op een plaats die is uitgerust met een frontale airbag, tenzij deze uitgeschakeld is.
 

Is een verhogingskussen zonder ruggensteun toegelaten?

Verhogingskussens zonder ruggesteun, die goedgekeurd zijn volgens de Europese norm R44/03 of R44/04, blijven toegelaten. Voor jongere kinderen is een verhogingskussen met ruggesteun aangeraden. De ruggesteun zorgt ervoor dat de gordel correct over de schouder loopt en biedt ook een goede zijdelingse bescherming, vooral ter hoogte van het hoofd.

Opgelet: een verhogingskussen kan enkel correct gebruikt worden in combinatie met een driepuntsgordel. Het mag niet gebruikt worden in combinatie met een heupgordel (2puntsgordel).
 

Aan welke veiligheidsnorm moet een kinderbeveiligingssysteem voldoen?

Vanaf 10 mei 2008 moeten alle kinderbeveiligingssystemen die in ons land gebruikt worden, voldoen aan de meest recente Europese normen ECE R44/03 of R44/04. Het gebruik van zitjes met een oudere norm is niet meer toegelaten.
 

Wenst u meer informatie of tips over het veilig vervoer van kinderen in de wagen?
 

Gratis folder Kinderen in de auto? Klik ze vast!

Gratis brochure Kinderen klikvast in de auto!

FAQ-rubriek over kinderzitjes (ikbenvoor.be)

Stel uw vraag aan de cel Educatie:
Tel. 02/244 15 11
Fax 02/216.43.42,
Mail: info@bivv.be